You are here

Vindmøller

Retningslinjerne angiver placeringsmuligheder og hensyn ved opstilling af vindmøller.

§ 19.1 Husstandsvindmøller med en totalhøjde på maksimalt 25 m kan efter en konkret vurdering og på baggrund af en landzonetilladelse opstilles, såfremt de placeres enkeltvis i umiddelbar nærhed af bygningerne på fritliggende ejendomme, og såfremt værdifulde landskabs-, natur- og kulturværdier ikke forringes.

§ 19.2 Husstandsvindmøller skal placeres i en afstand fra skel til jernbanestrækninger på mindst møllens totalhøjde plus 10 m.

§ 19.3 Husstandsvindmøller skal placeres i en afstand fra deklarationsarealet for højspændingsledninger på mindst møllens totalhøjde.

§ 19.4 I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser, eller hvor maritime radioanlæg er placeret, vil tilladelse til opstilling af husstandsvindmøller bero på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen.

§ 19.5 Ved DTU Risø kan der inden for et udlagt testområde opstilles vindmøller til afprøvning af nye mølletyper.

§ 19.6 Der kan ikke placeres store vindmøller med en totalhøjde over 25 m. Undtaget er arealer nævnt i § 19.5.