You are here

Trafik og mobilitet

Retningslinjerne fastlægger grundlaget for bæredygtig transport, trafiksikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed for alle trafikarter og udlægger arealer til cykelstier og vejanlæg.

Retningslinjer

§ 4.1 Mobilitetsplanlægning skal indgå i alle planer for ny større byudvikling og byomdannelse.

§ 4.2 Vejnettet i Roskilde kommune er opdelt som vist på redegørelseskortet. På statsveje er Vejdirektoratet bemyndiget som vejmyndighed. På kommunale veje er Roskilde kommunes vejmyndighed.

§ 4.3 Inden for fodgængerzonen i Roskilde skal hensyn til sikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed for fodgængere samt busser prioriteres højt.

§ 4.4 Inden for pedalzonen i Roskilde skal hensyn til sikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed for cykler prioriteres højt. Ved lokalplanlægning skal de udpegede røde løbere og stjernestier for cyklister indarbejdes.

§ 4.5 Planlægning i kommunen skal generelt prioritere hensyn til sikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed for fodgængere, cyklister og kollektiv trafik højt omkring kommunens stationer, busstoppesteder, skoler og lignende intensive byfunktioner.

§ 4.6 Parkeringsnormer for nybyggeri tæt på togstationer skal sættes lavt. I Roskilde bymidte skal anlæg til bilparkering primært placeres i konstruktion og i bymidtens periferi.

§ 4.7 Der skal sikres gode muligheder for at skifte mellem transportformer i form af trafikterminaler, trafikknudepunkter, cykelparkering, parker & rejs-anlæg og samkørselspladser.

§ 4.8 Der skal skabes god parkering for cyklister tæt på besøgsmål og gode cykelforbindelser til intensive byfunktioner, rekreative stier og grønne områder.

§ 4.9 Trafikstier i det regionale stinet skal generelt være i eget trace eller tydeligt adskilt fra biltrafik.

§ 4.10 Det overordnede vejnet skal skabe effektive forbindelser med høj sikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed for bil- og lastbilstrafik.

§ 4.11 Det samlede vejnet skal indrettes, så biltrafik så vidt muligt ledes uden om boligområder, andre følsomme områder samt områder med mange fodgængere og cyklister.

§ 4.12 Der udlægges arealer til cykelstier som vist på kortet. 

§ 4.13 I overensstemmelse med Fingerplan 2013 udlægges arealer til følgende statslige vejanlæg:

 1. forlængelse af Frederikssundsmotorvejen og tilhørende tilslutningsanlæg i område ved Østrup Holme
 2. Salløvkrydset-Solrød 2+1 vej
 3. forlægning af rute A6 nord om Trekroner

Der udlægges arealer til følgende kommunale vejanlæg:

 1. busvej ved Margrethehåb/Kristiansminde i Roskilde vest
 2. adgangsvej fra Industrileddet til Lindenborgvej i Svogerslev
 3. forlængelse af vejen Bromarken til Møllevej i Jyllinge
 4. tilslutning af Møllevej til Frederiksborgvej i Jyllinge
 5. vejforbindelse mellem Navervænget og rundkørsel på Østre Ringvej i Roskilde
 6. omfartsvej fra Tjærebyvej til Lufthavnsvej/Køgevej

Følgende forbindelser indgår som perspektiver i den overordnede vejplanlægning:

 1. Busbane mellem Trekroner og Risø
 2. Vejforbindelse mellem Ringstedvej og Køgevej

§ 4.14 Indenfor statslig reservation til transportkorridor, som vist på kort, gælder:

 • at korridoren friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra byggeri og anlæg som er nødvendigt for driften af landbrugsejendomme.
 • midlertidigt byggeri og anlæg til fx rekreative formål kan undtagelsesvis tillades, hvis der i landzonetilladelsen indføjes vilkår om fjernelse, der tinglyses på ejendommen.
 • arealanvendelse og anlæg i øvrigt må ikke hindre en fremtidig udnyttelse af korridoren til infrastrukturelle anlæg.