You are here

Trafik og mobilitet

Politik og strategier

God og bæredygtig mobilitet skal fastholde Roskildes førerposition, som en af landets mest attraktive bosteder. Kommunen skal være kendt for en fleksibel og grøn mobilitet, der skaber de bedste rammer for det gode og sunde hverdagsliv, en effektiv pendling, en stærk detailhandel, virksomhedernes konkurrencekraft og for et alsidigt kultur- og byliv i hele kommunen.

Fokus på god og let adgang

 • Fremkommeligheden på kommunens indfaldsveje skal forbedres for alle trafikanter.
 • Nemme og attraktive skiftemuligheder skal få trafikanter til at kombinere med fleksible og mere bæredygtige måder at transportere sig på.
 • Lette trafikanter skal kunne komme mere direkte til vigtige rejsemål.

Fokus på sundhed, bevægelse og børn

 • Der skal være god adgang for alle til fods eller på cykel til natur- og rekreative oplevelser.
 • Flest mulige i alle aldersgrupper skal have mulighed for at være aktive og mobile i hverdagen.
 • Flere børn skal cykle eller gå i skole.

Fokus på grøn mobilitet

 • Den bæredygtige transport skal gøres mere attraktiv, hurtig og komfortabel så den kan blive et brugbart alternativ til bilen.
 • Behovet for transport skal begrænses gennem god lokalisering, så korte afstande i højere grad gør de bæredygtige transportmidler til de mest fordelagtige valg.
 • Buskørslen skal gøres mere miljøvenlig og mindre støjende.
 • Flere skal gå, cykle og benytte kollektiv trafik, så der i 2020 er 50 % af alle ture som er bæredygtige.

Fokus på byliv

 • Roskilde skal være en kommune med byrum uden generende støj og luftforurening, hvor flere opholder sig både oftere og længere og giver byerne mere liv.
 • Byrummene skal kunne udnyttes fleksibelt og spontant og tilbyde rammer for et mangfoldigt underholdende by- og handelsliv, der giver borgere og besøgende unikke oplevelser på torve og pladser, og understøtter lokale aktiviteter og fællesskaber.
 • Det skal være let at finde vej gennem byer og orientere sig om indretning, handels- og kulturtilbud.

Det gør Kommuneplan 2016

Kommuneplanens byudviklingsstrategi medvirker til at minimere behov for transport ved fortætning og intensiv udnyttelse af stationsnære områder. Lave P-normer medvirker til at nedbringe bilandelen af transporten i de stationsnære områder.

Kommuneplanen indeholder en række udlæg af nye stiforbindelser med udgangspunkt i kommunens Cyklistplan.

Udlæg af vejforbindelser skal forbedre fremkommelighed og tilgængelighed for biler ved den nordlige del af Jyllinge, ved Trekroner og Viby samt ved industriområde i Roskilde. Et nyt vejudlæg syd om Tjæreby skal sikre at tung lastbiltrafik fra graveområder kan ledes uden om landsbyen. Se kort for trafik og mobilitet.

Læs mere om mobilitetsstrategier for de enkelte byer og lokalområder under fanebladet geografisk.