You are here

Støj

Retningslinjerne skal sikre at konflikter mellem støjfølsomme anvendelser og støjende anvendelser begrænses.

§ 16.1 Når der udlægges arealer til støjfølsom anvendelse, skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes i området i forhold til:

  • Veje og jernbaner
  • Støjende friluftsanlæg
  • Militære flyvestationer samt skyde- og øvelsesterræner
  • Virksomheder

§ 16.2 Når der etableres nye veje og jernbaner, skal det så vidt muligt tilstræbes, at Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj fra veje og jernbaner kan overholdes i eksisterende og planlagte boligområder og områder med anden støjfølsom anvendelse.

§ 16.3 Nye støjende virksomheder og nye støjende fritidsanlæg kan kun etableres, hvis Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj fra anlæggene kan overholdes i eksisterende og planlagte boligområder og områder med anden støjfølsom anvendelse.

§ 16.4 Ved opstilling af vindmøller skal støjkravene i miljøministeriets bekendtgørelse om støj fra vindmøller overholdes.