You are here

Rekreative stier

Retningslinjerne skal sikre, at der kan anlægges et sammenhængende rekreativt stinet, der giver mulighed for længere ture gennem landskabet og fra byerne ud i det omgivende landskab.

§ 14.1 De planlagte rekreative stier er på kortet vist med en principiel linjeføring. Der må ikke planlægges byggeri og anlæg eller foretages dispositioner, der hindrer etablering af de angivne planlagte stier.

§ 14.2 Stierne i det regionale stinet bør have trafiksikre krydsninger af veje, jernbaner og åer.

§ 14.3 De rekreative stier skal i det åbne land i videst muligt omfang følge eksisterende mark- og skovveje, gamle skole- og kirkestier samt småveje. Ved etablering af nye stier i eget tracé skal disse så vidt muligt følge eksisterende hegn og diger, ejendomsskel eller andre ledelinjer i landskabet. Større vandløb kan danne baggrund for længere sammenhængende forløb.

§ 14.4 I forbindelse med detailplanlægningen af rekreative stier skal muligheden for etablering af handicapvenlige stiforløb med særlige oplevelsesmuligheder og etablering af fx ridespor og selvstændige stier til mountainbike undersøges.

§ 14.5 Fastlæggelse af rekreative stier skal ske under hensyntagen til naturbeskyttelsesinteresserne, så sårbare naturlokaliteter ikke forringes.

§ 14.6  I henhold til naturbeskyttelsesloven skal nedlæggelse af gennemgående veje og stier eller stier, der fører til kyster, skove og udyrkede arealer, som hovedregel ikke tillades.

§ 14.7 Stiforløb skal så vidt muligt indarbejdes i kommende lokalplaner for at sikre muligheden for stiernes realisering.