You are here

Redegørelse for vindmøller

  • vindmølle

    Fotograf: Colourbox

Roskilde Kommune skal være med til at reducere udledningen af CO2. Det kan blandt andet gøres ved at kommunen i højere grad bliver forsynet af vedvarende energi.

Roskilde Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplan 2013, undersøgt muligheden for placering af store vindmøller på land, dvs. vindmøller med en totalhøjde på 125 m og 150 m. Da der primært er efterspørgsel efter de store vindmøller er der ved en ske en udfasning af produktionen af de mellemstore vindmøller. På grund af dette og på grund af manglende vindenergi i de potentielle vindmølleområder i kommunen valgte Roskilde Kommune, derfor at fokusere planlægningen på de større vindmøller på over 125 m.

Det viste sig vanskeligt at finde egnede områder til store vindmøller, idet Roskilde Kommune har et forholdsvist tæt bebygget landbrugsland, store kystnære naturområder og store områder der er udpegede som værdifulde landskaber, og som er særligt sårbare over for store vindmøller. Der fandtes dog i alt tre mulige egnede områder, hvor der kan placeres store vindmøller. Da der er stor tvivl om hvorvidt vindmøllerne kan have en negativ indvirkning på menneskers helbred, afventer kommunen en endelig stillingtagen til udpegning i kommuneplanen, til der foreligger konklusioner fra undersøgelser af vindmøllers helbredseffekter. 

I stedet vil Roskilde Kommune undersøge, om kommunen kan indgå i havvindmølleprojekter for at opfylde dele af kommunens forpligtelser til at begrænse klimapåvirkningerne. Endvidere skal indgå overvejelser om indkøb af grøn strøm.

Roskilde Kommune vil indgå i en dialog med Risø DTU med henblik på at afklare behovet for testvindmøller og efterfølgende udarbejde et forslag til det nødvendige plangrundlag.

Husstandsvindmøller

På baggrund af en konkret vurdering kan der gives landzonetilladelse til husstandsvindmøller, dvs. små, enkeltstående møller med en totalhøjde på max. 25 meter, der opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse i det åbne land. Ved totalhøjde forstås højden målt til vingespids, når spidsen er højst over terræn.

Det vil være en forudsætning, at der tages størst mulig hensyn til nabobeboelser og til de øvrige interesser, der er knyttet til det åbne land, herunder natur, landskab, kulturhistoriske værdier, jordbrug og råstofindvinding, ligesom møllers forhold til andre tekniske anlæg i det åbne land skal vurderes.

I kystnærhedszonen (3 km zone langs Roskilde Fjord) og i de regionale friluftsområder skal der vises særlig stor tilbageholdenhed med opstilling af vindmøller. Samme forhold gør sig gældende inden for Nationalpark Skjoldungernes Land.

Opstilling af vindmøller i nærheden af et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område) forudsætter, at projektet ikke vil skade områdets dyre- og planteliv, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om de internationale naturbeskyttelsesområder.

Ved opstilling af vindmøller i nærheden af lufthavnen skal de højdebegrænsende indflyvningsplaner omkring lufthavnen respekteres. I områder med overordnede radiokædeforbindelser eller maritime radioanlæg, må der ikke meddeles tilladelse til opstilling af vindmøller, hvis dette kan forstyrre transmissionen af radiosignaler. Oplysninger om de overordnede radiokædeforbindelser og relevante radiooperatører kan fås Erhvervsstyrelsen .

Da husstandsmøller ikke påvirker omgivelserne på samme måde som de egentlige vindmøller, er de undtaget fra vindmøllecirkulærets krav om opstilling i grupper og krav om afstande i forhold til nabobeboelse.

Ved DTU Risø findes et område til test af ny typer vindmøller.