You are here

Redegørelse for trafik og mobilitet

Alle trafikarter – gang, cykling, kollektiv trafik og biltrafik - er i kommuneplanen samlet under ét.

Hensigten er at fremme helhedstænkning på sundhedsfremmende og mere bæredygtig transport uden at gå på kompromis med tilgængelighed og fremkommelighed. Hensigten er også at skærpe opmærksomheden på de indbyrdes sammenhænge mellem trafikarter, herunder muligheder for at skifte mellem transportformer.

Høj udnyttelse af stationsnære områder til boliger, kontorer og intensive byfunktioner skal sikre høj andel af bæredygtig transport. Den intensive arealanvendelse skal samtidig give grundlag for at opretholde god service og høj togfrekvens på togstationerne. Roskildes tværgående trafikforbindelser og trafikknudepunkter skal bidrage til en mere bæredygtig og effektiv trafikafvikling både i kommunen og på tværs af kommunegrænser. En pendlerstation ved Roskilde Vest bør på sigt indgå i en helhedsløsning til gavn for mere bæredygtig transport i  Roskilde Kommune, Hovedstadsregionen og Region Sjælland.

Sammen med togforbindelserne skal busdrift sikre en sammenhængende, attraktiv og effektiv kollektiv trafik, som understøtter pendlingsmønstre, kommunens bymønster, intensive byfunktioner og boligområder, samt regionale og landsdækkende forbindelser. Den almindelige busdrift skal suppleres af behovsstyret kollektiv transport i form af Flextur, som er tilgængelig for alle.

Især kommunens brede indsats for mere gang og cykling har sammenhæng med kommunens mål for god og let adgang, sundhed, bevægelse og børn, grøn mobilitet og byliv.  Kommunen har vedtaget en cyklistplan, som er grundlag for de kommende års indsat for mere cykling. Indsatsen omfatter især flere stier og bedre cykelparkering.

Biltrafikken skal ledes uden om boligområder og andre følsomme områder og primært anvende de overordnede veje. God adgang skal være med til at sikre, at kommunens erhvervsområder er attraktive. Samtidig skal gode adgangsveje sikre at tung trafik ikke belaster øvrige veje og områder.

Vilkår for trafikafvikling afhænger af den givne lokale infrastruktur. Kommuneplanen indeholder mobilitetsstrategier for kommunens enkelte geografiske områder. Læs mere detaljerede beskrivelser af problematikker og byrådets tiltag under fanebladet geografisk.

Den geografiske tilgang gør det også muligt for borgere og andre at se mere konkrete beskrivelse af byrådets overvejelser om den fremtidige trafik og mobilitet inden for netop deres lokalområder.

Regional og lokal mobilitet

 • Regional trafik

  Kommunen har fokus på pendlingstrafikken, da den er afgørende for at fastholde Roskilde som en attraktiv kommune for bosætning, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Roskilde skal forblive et vigtigt knudepunkt for væsentlige dele af Sjællands pendlertrafik  med stop på vigtige stationer mellem Roskilde og København, samt kommende trafikknudepunkter i Glostrup, Ny Ellebjerg og Københavns lufthavn.   

  Roskilde kommune ønsker, at investeringer i Togfonden også kommer de sjællandske togpendlere til gode i kraft af et stop i Ringsted på Timemodellen. Det vil give forbindelse til de kommende Super-lyntog med køretid på én time imellem de større danske byer.

  I spørgsmålet om eventuel videreførelse af S-tog til Roskilde Kommune vil kommunen sikre, at en S-togsbetjening ikke sker på bekostning af regionaltrafikken, men tværtimod bliver et supplement hertil.

  En pendlerstation ved Roskilde Vest bør på sigt indgå i en helhedsløsning til gavn for den samlede trafikafvikling på Sjælland.

  Færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen og en ny fjordforbindelse ved Frederikssund har vigtig strategisk betydning for Roskilde Kommune. Eventuelle statslige beslutninger om nævnte nye vejanlæg følges om muligt op med lokale vejinvesteringer,  som sikrer god udnyttelse af den ekstra kapacitet på vejområdet.

  Roskilde Lufthavn skal fortsat supplere den landbaserede transport til og fra kommunen.

 • Mobilitetsplaner

  Konkrete mobilitetsplaner er vedtaget for udvikling af Musicon og Forskerpark ved DTU Risø Campus. Mål for mobilitet indgår desuden i udviklingsprogram for Roskilde bymidte og mobilitetsplan for Roskilde bymidte Byrådet har besluttet at der skal lave en mobilitetsstrategi for hele kommunen. Strategien kommer til at bestå af tre delplaner for den sydlige, den centrale og den nordlige del af kommunen. Udarbejdelse af Mobilitetsplan Syd er igangsat.

 • Kommuneplanens retningslinjer

  Retningslinjerne danner grundlag for kommunens eget videre arbejde med mobilitetsplanlægning i hele kommunen. For Roskilde bymidte gælder især, at  der skal være flere boliger og mere liv og  og det er derfor særlig vigtigt, at alle beboere, kommunens øvrige borgere og gæster har god adgang samtidig med at der er rum til bylivet.

  Offentlige veje er - i følge "Lov om offentlige veje" - veje, gader, broer og pladser, som er åbne for almindelig færdsel. De offentlige veje inddeles i statsveje og kommuneveje. For statsvejene er transportministeren forvaltningsmyndighed (vejmyndighed). Ministeren har bemyndiget Vejdirektoratet til at varetage den daglige administration.

  For kommunevejene er byrådet forvaltningsmyndighed (vejmyndighed). Byrådet er tillige vejmyndighed for private fællesveje og private fællesstier. Det påhviler vejmyndighederne at holde de offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

  Retningslinjerne fastlægger derfor en prioritering af trafikarter i Roskilde by og nærmeste omegn. Prioriteringen skal sikre en god tilgængelighed, mindske potentielle konflikter mellem trafikarterne og skabe rum til mere byliv.

  I en fodgængerzone i en radius op til  ca. 1 km omkring busstationen skal mulighederne for gang prioriteres højt. 1 km svarer til ca. 10 minutters gang. Det skal desuden være muligt at komme til centrale dele af bymidten med bus.

  For at fremme cykling i Roskildeområdet udlægges en pedalzone i en radius af ca. 4 km fra bymidten. I pedalzonen skal  cykling  prioriteres højt. 4 km svarer til ca. 20 minutters cykling. I cyklistplanen er fastlagt ruter af "røde løbere" i bymidten og stjernestier ud fra centrum. Rød markering på asfalten skal lede cyklister rundt i  og på tværs af byen i bestemte ruter, og skal øge andre trafikanters opmærksomhed på cyklister. Stjernestier er højklassede cykelforbindelser, der skal knytte an til boliger og besøgsmål uden for bymidten. De udpegede ruter skal indgå ved ny lokalplanlægning.

  Som konsekvens af prioriteringen af byliv, fodgængere og cyklister i bymidten, fastsætter en retningslinje, at bilparkering primært skal ske i konstruktion og i bymidtens periferi, mens bilparkering i bymidten søges begrænset. I en retningslinje er det endvidere fastsat, at parkeringsnormer skal sættes lavt ved nybyggeri i områder tæt ved togstationer.

  Retningslinjerne beskriver desuden på mere generelt plan, hvordan kommunen vil arbejde for sundhedsfremmende og bæredygtig transport,

  Endelig udlægger retningslinjerne arealer til anlæg. Realisering af projekter i cyklistplanen skal gøre det mere attraktivt at cykle, både lokalt og på længere ture. Retningslinjerne omfatter udlæg til en række vejprojekter, der skal aflaste byområder og forbedre trafikafviklingen.

  Baggrunden for retningslinjerne for de enkelte udlæg er uddybet i afsnittene under fanebladet geografisk.