You are here

Redegørelse for skov

Roskilde Kommune er relativ skovfattig, til gengæld er de skove, der findes, placeret bynært, og den rekreative brug er derfor et væsentligt gode ved skovene.

Boserup Skov er en af kommunens ældste skov og dermed også den mest velkendte og mest besøgte. Nye skove er imidlertid godt på vej andre steder. Nær Roskilde ligger Himmelev Skov samt Hyrdehøj Skov, og mod nord vokser skovarealet sig gradvist større omkring Gundsømagle. Mod syd nær Viby ligger Klosterskoven, som dog mest er beliggende i Køge Kommune.

Skovrejsningsområder

I kommuneplanen er der udpeget arealer til skovrejsning (positivområder), hvor det ud fra en samlet vurdering vil være hensigtsmæssigt med mere skov. Områderne er i videreført uændrede fra Kommuneplan 2013.

Her blev der udpeget et nyt større skovrejsningsområde syd for Gadstrup for at øge skovandelen i den sydlige del af kommunen, der er den mest skovfattige. Området er pålagt en højdebegrænsende servitut på 25 meter af hensyn til indflyvningen til Roskilde Lufthavn. De konkrete skovrejsningsplaner skal forelægges Trafikstyrelsen til udtalelse.

I den nordlige del af kommunen blev der tillige udpeget et nyt skovrejsningsområde syd for Ågerup. I området er der flere drikkevandsboringer, og udpegningen har primært til formål at beskytte grundvandet.

Et tidligere udpeget skovrejsningsområde mellem Viby og Klosterskov blev til gengæld reduceret væsentligt, da Roskilde Kommune ønsker at friholde ådalen og det smukke skovbryn ved Klosterskov. Området mellem Viby og Klosterskov vil fortsat bestå af åbne marker og småskove og vil dermed kunne bidrage på en anden måde til oplevelser for borgerne i Viby, læs mere i Grøn Blå Strategi.

Områder hvor skovrejsning er uønsket

Trods skovenes mange positive sider, er der også områder, hvor skovrejsning er uønsket. Det er blandt andet områder, der rummer værdier af landskabelige, geologiske, kulturhistoriske og biologiske interesser, som ikke er forenelige med skovrejsning. Endvidere kan der være hensyn til dyrkningsjorder af høj kvalitet og områder, hvor der skal ske byudvikling eller råstofindvinding.

Områder, hvor skovrejsning er uønsket, er videreført fra Kommuneplan 2013.

Arealer, som er udlagt til råstofindvinding i regionens råstofplanlægning, skal ifølge staten udpeges som negativområder. Det er imidlertid byrådets ønske, at der i forbindelse med efterbehandling af råstofgravene skal tages stilling til, om der kan rejses skov. De mange negativområder i den grønne ring omkring Roskilde er derfor ikke udtryk for, at skovrejsning nødvendigvis er uønsket, men udtryk for, at råstofindvindingen skal finde sted, før en eventuel skovrejsning kan gennemføres.

Andre hensyn

Uanset at et område er udpeget til skovrejsningsområde, skal Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttelse af naturområder og fortidsminder m.m. samt evt. fredninger overholdes. Mange arkæologiske levn under pløjelaget er sårbare over for dybdepløjning, grubning og tilplantning. Skovrejsningsplanerne bør derfor fremsendes til det lokale museum, der om nødvendigt kan foretage undersøgelser af sårbare arkæologiske forekomster. Skovrejsning inden for vejbyggelinje forudsætter dispensation i henhold til vejloven.