You are here

Offentlig service, kultur og fritid

Retningslinjerne angiver de hovedhensyn, der skal indgå, når der træffes beslutning om placering af nye institutioner, kultur og fritidsanlæg.

Retningslinjer

§ 2.1 I overensstemmelse med Fingerplan 2013 skal større uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, større idrætsanlæg o.l. med mange brugere eller et opland, der rækker ud over kommunen, placeres i de stationsnære områder og fortrinsvis inden for de stationsnære kerneområder, der er vist på kortet.

 

 

§ 2.2 Ved lokalisering af nye større uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, større idrætsanlæg o.l. skal mulighed for samspil med andre byfunktioner vægtes højt. Det skal desuden indgå i afvejningen, om det nye anlæg kan danne udgangspunkt for andre aktiviteter og fungere som løftestang for lokalsamfundet.

§ 2.3 I forbindelse med fremtidig byudvikling og byomdannelse skal der sikres de nødvendige arealer til daginstitutioner, skoler og fritids- og idrætstilbud som en integreret del af det pågældende lokalsamfund.

§ 2.4 Skoler, daginstitutioner og fritidstilbud skal placeres i tilknytning til stier og grønne områder og med god adgang til kollektiv transport.

§ 2.5 Ældre- og plejeboliger, sociale institutioner, bofællesskaber og handicapboliger skal placeres i nærheden af service- og indkøbsfaciliteter og med god adgang til kollektiv transport.

§ 2.6 Arealer til boldbaner og andre idrætsanlæg skal placeres tæt på brugernes boligområder.

§ 2.7 Placeringen af skoler, daginstitutioner, kultur- og fritidsanlæg må ikke medføre uacceptable gener i form af støj eller øget trafikbelastning i boligområder og andre forureningsfølsomme områder.