You are here

Natur

Retningslinjerne skal sikre, at større sammenhængende naturområder bevares og forbedres som levesteder for det vilde plante- og dyreliv med henblik på at bevare den biologiske mangfoldighed.
 
 

 

Retningslinjer

§ 8.1 Inden for de udpegede naturbeskyttelsesområder må der kun meddeles tilladelse til byggeri, anlæg, ændret arealanvendelse eller ændret tilstand af et areals karakter i øvrigt, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og det ud fra en konkret planmæssig vurdering kan ske uden at forringe de særlige naturværdier, som ligger til grund for udpegningen, eller muligheden for at styrke eller genoprette disse værdier.

Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områdernes naturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning, lokalplan eller byplanvedtægt.

§ 8.2 De udpegede økologiske forbindelser må ikke overskæres, reduceres eller udsættes for indgreb, der forringer deres biologiske værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger.

§ 8.3  Inden for de nuværende og potentielle naturbeskyttelsesområder samt nuværende og potentielle økologiske forbindelser skal kommunen gennem planlægning og aktiv naturforvaltning bevare, forbedre og skabe nye levesteder og spredningsmuligheder for vilde planter og dyr.

§ 8.4 Tilgængeligheden til de udpegede områder og muligheden for oplevelse og forståelse af naturværdierne skal søges opretholdt eller forbedret blandt andet gennem koordinering med den rekreative stiplanlægning. Den almene adgang kan dog begrænses inden for områder, der er særligt sårbare.

Natura 2000-områder

§ 8.5 Inden for Natura 2000-områderne må der ikke ske forringelse af naturtyper og levesteder eller ske betydelig forstyrrelse af de arter, for hvilke området er udpeget, herunder ved påvirkning fra ændringer uden for områderne. Målene for områderne fremgår af statens Natura 2000-planer. Områderne er vist på kortet som udpegede fuglebeskyttelses- og habitatområder.

Inden for Natura 2000-områderne må der ikke:

  • Udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområde.
  • Planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg i form af servicestationer, materialepladser og lign.
  • Planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lignende, f.eks. lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og -parker, lossepladser og anlæg for deponering.

Der kan dog planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i det berørte område.

 

Øvrige områder

§ 8.6 For hele landområdet gælder, at naturområder og småbiotoper i videst muligt omfang skal bevares. Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper.