You are here

Miljøvurdering

En miljøvurdering er et redskab, der anvendes til at vurdere en plans mulige miljøpåvirkning.

I denne sammenhæng bruges et bredt miljøbegreb, som blandt andet omfatter indvirkninger på den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, dyr og planter, jordbund, klima, landskaber, kulturarv mv. Miljøvurderingen bruges samtidig til løbende at justere og tilpasse planlægningen, så den bliver så hensigtsmæssig som mulig i forhold til miljøet.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for miljøvurderingen er Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er ligeledes formålet at sikre, at potentielle væsentlige miljøpåvirkninger og konflikter identificeres, så de så tidligt som muligt kan elimineres, reduceres eller kompenseres for. Ønsket er at skabe det bedst mulige beredskab og skabe mulighed for at iværksætte de fornødne tiltag og undersøgelser i god tid.

Miljørapport og grundvandsredegørelse

Kommunen har udarbejdet en miljørapport, der redegør for de miljømæssige konsekvenser af planlægningen. Det skal bemærkes at miljøvurderingen alene bygger på de ændringer i det eksisterende plangrundlag som ønskes gennemført i forbindelse med det nye kommuneplanforslag. Der er således ikke tale om en miljøvurdering af kommuneplanforslagets samlede indhold, idet allerede gældende planlægning er blevet miljøvurderet på et tidligere tidspunkt.

Miljørapporten indeholder et resumé af miljøvurderingens ti delemner, som er gengivet nedenfor. 

Som supplement til miljøvurderingen har kommunen tillige fået udarbejdet en grundvandsredegørelse, som ser på planændringernes potentielle risiko for forurening af grundvandet. Dette sker med afsæt i de statslige vandplaner, hvor der stilles krav om at der stilles særligt vilkår for områder med nye arealanvendelser, som kan udgøre en potentiel risiko for grundvandet. Som følge af grundvandsredegørelsen er der medtaget bestemmelser for grundvandsbeskyttelse i udvalgte rammeområder. Redegørelsen fungerer tillige som baggrundsrapport for den samlede miljøvurdering.

Sammenfattende miljøredegørelse

Miljørapporten er fulgt op med en sammenfattende miljøredegørelse, som opsummerer og vurderer de tilretninger til kommuneplanen, som er indarbejdet før endelig vedtagelse af Kommuneplan 2016.  Den sammenfattende miljøredegørelse tager udgangspunkt i de indkomne høringssvar under den offentlige høring af planforslaget.