You are here

Master og forsyningsanlæg

Retningslinjerne angiver placeringshensyn for antennemester og solcelle- og solfangeranlæg og afstandskrav til forskellige tekniske anlæg.

Antennemaster

§ 18.1 Nye antennemaster skal, så vidt det er teknisk muligt, placeres i bymæssig bebyggelse eller i tilknytning til høje bygningselementer i landsbyer eller det åbne land. Placeringen af antennemaster bør helt undgås i områder, der i kommuneplanen er udpeget som kirkeomgivelse eller særligt værdifulde landskabsområder, herunder kystområder (3 km zone langs Roskilde Fjord).

 

Kraftværker

§ 18.2 Inden for en afstand af 500 m omkring eksisterende og planlagte kraftværker, kraftvarmeværker og fjernvarmeværker over 100 MW indfyret effekt må der ikke udlægges arealer til forureningsfølsom anvendelse, medmindre det kan godtgøres, at det ikke er forbundet med miljømæssige problemer. For anlæg mellem 30 MW og 100 MW er den tilsvarende afstand 200 m.

Naturgasledninger

§ 18.3 Inden for en zone på 2 gange 20 meter omkring naturgasledninger må der ikke opføres bygninger til ophold for mennesker.

Højspændingsledninger

§ 18.4 Inden for de områder der er reserveret til højspændingsledninger må der ikke etableres anlæg der kan forhindre en fremtidig anvendelse til højspændingsledninger.

Solcelle- og solfangeranlæg

§ 18.5 Større solcelle- og solfangeranlæg må som udgangspunkt ikke placeres i områder, der er udpeget som kulturmiljø, værdifuldt landskab eller natur, eller umiddelbart op til landsbyer eller i bynære rekreative områder.

§ 18.6 Større solcelle- og solfangeranlæg skal som udgangspunkt placeres i tilknytning til ejendommens bygninger eller ved større infrastrukturanlæg.

§ 18.7 Ved Erhvervs- og forskerparken ved Risø, øst for Frederiksborgvej gives mulighed for opstilling af solcelle- og solfangeranlæg til forsøg.

Transportkorridor

§ 18.8 Statslig reservation til transportkorridor, som vist på kort, skal friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra byggeri og anlæg som er nødvendigt for driften af landbrugsejendomme. Midlertidigt byggeri og anlæg kan undtagelsesvis tillades, hvis der i landzonetilladelsen indføjes fjernelsesvilkår, som tinglyses på ejendommen. Arealanvendelse og anlæg i øvrigt må ikke hindre en fremtidig udnyttelse af korridoren til infrastrukturelle anlæg.