You are here

Lavbundsareal

Retningslinjerne skal sikre, at de udpegede lavbundsarealer reserveres til fremtidige naturområder og til initiativer, der forbedrer vandmiljøet eller bidrager til klimatilpasning.
 

Retningslinjer

§ 9.1 I landzone skal de udpegede lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder, og øvrige lavbundsarealer så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugsdriften. Eventuelt nødvendigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes, så det ikke forhindrer, at et lavbundsareal i fremtiden kan genetableres som vådområde, eng og eller til opstuvning af overfladevand som led i klimatilpasning.

§ 9.2 I by- og sommerhuszone er de udpegede lavbundsarealer udtryk for opmærksomhed omkring lavninger, hvor der kan være potentiel risiko for problemer med vand, hvilket der skal tages højde for ved fremtidigt byggeri og anlæg.

§ 9.3 Inden for de udpegede lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder, kan der gennemføres undersøgelser og projekter med det formål  at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet og/eller for at understøtte tiltag med klimatilpasning