You are here

Landbrug

Retningslinjerne skal sikre, at de særligt værdifulde landbrugsområder i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter, der kan sætte begrænsninger for landbrugets udviklingsmuligheder.

 

 

Retningslinjer

§ 10.1 De værdifulde landbrugsområder skal primært forbeholdes jordbrugsmæssige formål, herunder lokalisering af store landbrugsbygninger og anlæg. Hvis værdifulde landbrugsområder inddrages til byformål, tekniske og rekreative anlæg mv., skal der i videst muligt omfang tages hensyn til landbrugsmæssige forhold, såsom de berørte ejendommes arrondering, investeringsniveau og størrelse samt mulighederne for jordfordeling.

§ 10.2 Ved godkendelser af husdyrbrug i områder, der er udpeget som bevaringsværdigt landskab, område med geologisk bevaringsværdi, naturområde, kulturmiljø eller kirkeomgivelse, skal der foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for landskabs-, natur- og kulturværdierne. Om nødvendigt skal der fastsættes tilladelsesvilkår, der sikrer, at virksomheden eller anlægget er til mindst mulig gene for de særlige værdier, som områderne er udpeget for at bevare.