You are here

Klimatilpasning

Retningslinjerne angiver, hvilken prioritering indsatser indenfor klimatilpasning har. Desuden angives retningslinjer for anlæg til klimatilpasning og til sikring af naturen.

§ 15.1 Med afsæt i kortlægning af oversvømmelsesrisici og kortlægning af strømningsveje ved skybrud foretages en prioritering af kystsikring og klimatilpasning af vandkredsløbet i princip efter nævnte rækkefølge:

  • Sikring af byer truet af oversvømmelse – med særligt fokus på kystnære boligområder og fælleskloakerede områder
  • Sikring af oversvømmelsestruede boliger og sommerhuse i det åbne land
  • Sikring af sårbare naturværdier og værdifulde landbrugsjorde

§ 15.2 I byområder skal tekniske anlæg til kystsikring og klimatilpasning af vandkredsløbet som udgangspunkt indgå i rekreative, arkitektoniske og/eller funktionelle løsninger, som en integreret del af bybilledet der giver merværdi.

§ 15.3 I det åbne land skal tekniske anlæg til kystsikring og klimatilpasning af vandkredsløbet tilpasses det omkringliggende landskab.

§ 15.4 Lavbundsområder og potentielle vådområder skal så vidt muligt indgå som naturlige opstuvningsbassiner til aflastning af oversvømmelsestruede by- og landområder

§ 15.5 Særlige naturtyper, som er sårbare overfor ændringer i vandstand, skal sikres mod oversvømmelse eller alternativt sikres arealer, hvortil naturtypen kan brede sig.