You are here

Klima, energi og miljø

Politik og strategi

Roskilde Kommune har en ambitiøs klimapolitik. Roskilde Kommune vil arbejde for 100 % vedvarende energiforsyning i el- og varmeforsyning i 2035  og er med i EU Borgmesterpagt med en målsætning om 35 % reduktion i CO2 udledningen i 2035. For at understøtte denne målsætning ligger indsatser og projekter i kommunens Strategisk Energiplan med fjernvarmeplan og udbygning af tekniske anlæg. Dette skal kommunens fysiske planlægning understøtte mest muligt. Læs om klimapolitikken.

Øget nedbør og havstandsstigning udgør en trussel. Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke til at forebygge klimaforandringer og sikre den nødvendige tilpasning.

Miljøhensyn skal prioriteres højt. Derfor skal det sikres, at støjpåvirkning og andre miljøpåvirkninger af boliger og andre følsomme områder begrænses.

Det gør kommuneplan 2016

I Roskilde Kommune er der udarbejdet en klimatilpasningsplan som viser, hvor klimaindsatserne særligt skal prioriteres. Klimatilpasningen skal mindske risiko for oversvømmelse af områder, der rummer menneskelige, økonomiske, miljø- og naturmæssige samt samfundsmæssige værdier.

Klimaindsatsen lægger vægt på den øgede vandmængde ikke skal ses som et problem, men som en ressource. Kommuneplanen vil derfor ikke udlægge negativområder for byudvikling, men i stedet bruge bestemmelser der sikrer, at klimatilpasning indtænkes på lokalplanniveau. Et godt eksempel på det er Rabalderparken ved Musicon.

Særlige anlæg som kan forventes at kunne have en miljømæssig påvirkning stilles der krav til afstanden til forureningsfølsomme anvendelser, så som boliger.