You are here

Grøn Blå

Politik og strategier

Roskilde Kommune har en unik natur med fjord, skov, søer og ådale i et varieret landskab. Disse værdier udgør en fantastisk ressource, som byrådet ønsker at værne om og udnytte til at skabe mere natur, mere sundhed, flere oplevelser og styrke Roskilde som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune.

De langsigtede mål for udviklingen af det grønne og blå i Roskilde Kommune er nærmere beskrevet i udviklingsprojektet Grøn Blå Strategi. Strategien er en naturlig videreudvikling af kommunens politikker indenfor natur, miljø, sundhed og turisme.

Forude ligger en ny vision for Hedeland samt konkretisering af indhold i  Nationalpark Skjoldungernes Land.

Det gør Kommuneplan 2016

I kommuneplanen sikres beskyttelsen af de mest værdifulde naturområder, landskaber og kulturmiljøer, ved at disse områder fortsat friholdes for bebyggelse og større anlæg. Desuden udpeges områder, hvor der kan skabes ny natur. Der fokuseres på at skabe store sammenhængende naturområder med udgangspunkt i ådalene og færdiggravede råstofområder.

Oplevelser og den rekreative brug af områderne understøttes gennem mulighed for at placere større friluftsanlæg, stier og andre støttepunkter for friluftslivet i områder, der kan tåle et øget publikumstryk.

Der fokuseres på at skabe mere tilgængelig bynær natur omkring Jyllinge og Viby, men ikke mindst i Roskildes Grønne Ring. En ny strategi for den grønne ring skaber afsæt for udviklingsmulighederne herunder dannelse af nye natur- og friluftsområder efter råstofgravning. Samlet set understøtter kommuneplanens grønne og blå struktur, se kort,  intentionerne i de statslige ønsker til et landsdækkende Grønt Danmarkskort, hvor fokus er på sammenhængende natur og øget tilgængelighed. Grønt Danmarkskort udspringer af Naturplan Danmark fra 2014.

Et fortsat aktivt landbrug tilgodeses gennem fastholdelse af særligt værdifulde landbrugsjorder, hvor landbrugsdriften prioriteres. Udpegning er værdifulde landbrugsjorde er dog reduceret på arealer, der er udpeget som graveområder i regionens råstofplanlægning.