You are here

Friluftsområder

Retningslinjerne skal sikre, at fingerplanens grønne kiler og andre bynære arealer fastholdes som åbne, grønne strøg, der kan danne ramme for det almene friluftsliv.
 

Retningslinjer

§ 12.1 Fingerplanens ydre grønne kiler, jf. Fingerplan 2013, og Roskildes Grønne Ring skal anvendes som friluftsområder og forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse og jordbrugsmæssig anvendelse. Områderne må ikke inddrages til byzone.

Der kan planlægges for anlæg til både almene friluftsformål og organiserede friluftsaktiviteter, når disse har en åben karakter med mulighed for offentlig tilgængelighed, og når dette sker i overensstemmelse med retningslinjerne under temaet Friluftsanlæg i det åbne land.

§ 12.2 De bynære landskaber omkring Jyllinge og Viby kan anvendes som friluftsområder. Anvendelse af større dele af de bynære landskaber omkring Jyllinge og Viby til lokale friluftsformål skal ske på baggrund af en samlet plan for områderne.

§12.3 Udpegede områder langs fjorden, jfr. kort, kan anvendes til rekreative og offentligt tilgængelige friluftsformål.

Kolonihaver

§ 12.4 Nye kolonihaveområder skal planlægges som en integreret del af den lokale og regionale grønne struktur med fællesarealer og stier, som kan benyttes af offentligheden. Eksisterende havekolonier bør inddrages tilsvarende i kommuneplanens grønne struktur.

§ 12.5 Arealer til overnatningshaver kan udlægges i byområdet og i landområdet. Eventuel landzonestatus skal opretholdes. Arealerne skal ligge i cykelafstand, højst 4 km fra en station i Fingerbyen og med god adgang for cyklister.

§ 12.6 Uanset ovenstående kan der i den sydlige del af kommunen udlægges arealer til et antal overnatningshaver svarende til de lokale bebyggelsesforhold.

§ 12.7 Nye havelodder må i gennemsnit ikke være større end 400 m2 og må ikke anvendes til helårsbosætning.