You are here

Friluftsanlæg i det åbne land

Retningslinjerne skal sikre at friluftsanlæg, der er afhængige af en placering i landområdet, placeres hensigtsmæssigt, herunder at der bevares uberørte områder til stille natur- og landskabsoplevelse

Retningslinjer

§ 13.1 Friluftsanlæg, der har en naturlig tilknytning til det åbne land, eller af areal- eller miljømæssige grunde ikke kan placeres i byerne, må anlægges i det åbne land med følgende begrænsninger:

  • I råstofområder, der ikke er udgravet, må der ikke placeres friluftsanlæg, og eksisterende anlæg må ikke udvides.
  • I skove og områder, der er udpeget for at beskytte væsentlige landskabs-, natur- og kulturværdier, må der ikke placeres støjende friluftsanlæg, og eksisterende støjende anlæg må ikke udvides. Ikke-støjende friluftsanlæg må placeres eller udvides, hvis anlægget efter en konkret vurdering ikke skader skovene eller stedets landskabs-, natur- og kulturværdier.
  • I områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger må friluftsanlæg placeres eller udvides, hvis anlægget efter en konkret vurdering ikke skader grundvandet.
  • Statslig reservation til transportkorridor, som vist på kort, skal friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra byggeri og anlæg som er nødvendigt for driften af landbrugsejendomme. Midlertidigt byggeri og anlæg til fx rekreative formål kan undtagelsesvis tillades, hvis der i landzonetilladelsen indføjes fjernelsesvilkår, som tinglyses på ejendommen. Arealanvendelse og anlæg i øvrigt må ikke hindre en fremtidig udnyttelse af korridoren til infrastrukturelle anlæg.
  • For områder indenfor Fingerplanens grønne kiler henvises til § 12.1 under afsnittet Friluftsområder.
 

 

§ 13.2 Ved indpasning af friluftsanlæg i det åbne land skal støj, belysning, bygninger og anlæg begrænses og udformes med hensyntagen til omgivelserne. Terrænregulering må kun finde sted i begrænset omfang, med mindre anlægget indrettes i efterbehandlede råstofgrave.

§ 13.3 Støjende friluftsanlæg skal så vidt muligt placeres inden for allerede støjbelastede arealer. Nyanlæg og udvidelser forudsætter, at anlægget skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.

§ 13.4 Nye lystbadehavne og større havneudvidelser forudsætter, at der udarbejdes kommuneplantillæg, og at etablering efter en konkret vurdering ikke skader landskabs-, natur- og kulturværdier. Et kommuneplantillæg skal ledsages af en redegørelse for kommunens sammenhængende turistpolitiske overvejelser.

§ 13.5 Støttepunkter med mindre anlæg for det almene friluftsliv må etableres, hvis anlægget efter en konkret vurdering ikke skader stedets landskabs-, natur- og kulturværdier. Støttepunkter skal fortrinsvis placeres, hvor der er god stiadgang. De kan indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg.

§ 13.6 Der bør generelt ikke gives tilladelser til bådebroer uden for havneområder. Badebroer bør kun etableres som fællesbroer og være åbne for offentlig adgang. Antallet af broer skal begrænses.

§ 13.7 For Darup Idrætsanlæg gælder at arealer kan overgå fra byzone til landzone, hvis idrætsanlægget helt eller delvist nedlægges.