You are here

Forord

Muligheder og fællesskaber

Muligheder og fællesskaber er titlen på byrådets Planstrategi 2015, som har dannet afsæt for Kommuneplan 2016.

Der er rigtig mange muligheder i Roskilde. Muligheder for at tænke kreativt og stort og for at realisere ideer. Det skal gælde både borgere og erhvervsliv. Kommuneplanen skal være med til at understøtte de mange muligheder.

Fællesskaber er en af Roskilde andre vigtige styrker. Fællesskaber handler både om bofællesskaber, lokale fællesskaber i landsbyer og lokalområder, foreningsliv og lignende. Men det handler også om samarbejder på tværs mellem borgere, erhvervsliv, politikere og den kommunale administration. Kommuneplanen, som fastlægger de overordnede fysiske rammer for udviklingen, er blot et af de felter, hvor dialog på tværs er vigtig.

Det er byrådets ønske, at kommuneplanen skal fremme og bevare den dynamik, som opstår ved modsætninger. Det er for eksempel hensyn til at bevare vores kulturarv i forhold til at skabe rammer for nye events. Det kan også være hensyn til rekreativ udnyttelse af naturen i forhold til hensyn naturbevarelse. Og ikke mindst kan det være hensyn til vækst i forhold til hensyn til bæredygtighed.

Byrådet har ved revisionen af kommuneplanen i 2016 valgt at sætte fokus på fire emner; boligudbygning, videreudvikling af Roskildes Grønne Ring, detailhandel og erhvervsudvikling.

Roskilde er en attraktiv kommune og oplever stor tilgang af nye borgere. Muligheden for at bygge nye boliger skal modsvare den forventede befolkningstilvækst, men samtidig sikre en variation af boligudbud så der bliver plads til alle.

Vores dejlige naturområder skal vi værne om, men på en måde så vi samtidig sikrer god adgang til naturen for alle. Både til aktivt fritidsliv og til stille oplevelser. Roskildes Grønne Ring skal derfor gøres til et større aktiv for både borgere og naturen.

En ny analyse af detailhandelen viser, at det går ganske godt for handelen ikke mindst i Roskilde. Analysen fortæller også, at der allerede er gode muligheder for nye butikker, og at fremtidige butikker skal placeres med omtanke, så de understøtter livet i byerne.

Og endelig er gode rammer for erhvervslivet meget vigtigt for Roskilde Kommune. Det er ikke nok blot at have store erhvervsudlæg – det skal være attraktive arealer, som opfylder en bred vifte af krav. For at understøtte kommunens erhvervsudvikling er der udlagt nye arealer til produktionserhverv.

Forslag til Kommuneplan 2016 var i offentlig høring hen over efteråret 2016. Parallelt havde byrådet også en høring af forslag til Strategi for Roskilde Grønne Ring. Mange har indsendt forslag og ideer. Byrådet har ikke haft mulighed for at imødekomme alle ønsker. Ikke kun fordi vi i byrådet skal foretage en samlet afvejning af kommunens udvikling, for eksempel for boligudvikling. Men også fordi vi skal rette os efter statslige krav og retningslinjer. Under alle omstændigheder har høringsbidragene været med til at kvalitetssikre vores planlægning. Byrådet vil derfor gerne takke alle, som har bidraget med høringssvar. 

Den 21. december 2016 vedtog byrådet Roskildes Kommuneplan 2016.

Borgmester
Joy Mogensen