You are here

Erhvervsområder

Retningslinjerne angiver, hvor der kan lokalplanlægges erhverv og rækkefølgen for udbygningen. Desuden stilles der krav til lokaliseringshensyn.

Retningslinjer

§ 21.1 Der kan lokalplanlægges for by-, kontor- og produktionserhverv indenfor de udlagte erhvervsområder.
Se kort over rammer med erhverv og blandet bolig/erhverv.

§ 21.2 Ved lokalplanlægning for by- og kontorerhverv skal rækkefølgeplanen følges, se tabel nederst.

Stationsnærhed

§ 21.3 I overensstemmelse med Fingerplan 2013 skal arbejdskraftintensive virksomheder (by- og kontorerhverv) over 1500 m2 etageareal fortrinsvis lokaliseres i de stationsnære kerneområder omkring Roskilde Station og Trekroner Station.

 

 

§ 21.4 I de øvrige stationsnære områder kan der gives mulighed for arbejdskraftintensive virksomheder på over 1500 m2 etageareal, såfremt planlægningen suppleres med virkemidler, der sikrer trafikale effekter svarende til i de stationsnære kerneområder.

§ 21.5 Stationsnære områder forbeholdes by- og kontorerhverv.

Arbejdskraftintensive virksomheder ved Risø

§ 21.6 Arbejdskraftintensive virksomheder på over 1500 m2 indenfor cleantech med relation til DTU Risø Campus kan etableres i områderne ved DTU Risø Campus og Forskerpark ved Risø. I områderne er der en samlet ramme på 75.000 m2 til disse virksomheder.

Lokaliseringshensyn

§ 21.7 Omkring virksomheder, der er omfattet af § 4 og § 5 i risikobekendtgørelsen, må der ikke udlægges areal til følsom anvendelse inden for en afstand af 500 m, medmindre det kan godtgøres, at det ikke er forbundet med miljømæssige problemer eller uacceptable risici.

§ 21.8 Der må som hovedregel ikke udlægges erhvervsarealer i landzone.

Rækkefølgeplan for lokalplanlægning af by- og kontorerhverv

                                  Planperiode
Område

1. halvdel 
etagem2

2. halvdel
etagem2

Efter
etagem2

Total
etagem2

Roskilde Bymidte
(inkl. Ny Østergade)

32.000 

 7.000 

 14.000

53.000

Musicon

25.000 

25.000

30.000

80.000

RUC og forskerpark

   

8.000

8.000

RUC-reserveareal

 

 

25.200

25.200

Industrivej v. Trekroner st.

 

15.000 

40.000 

55.000

DTU Risø Campus

25.000* 

 

 

25.000

Forskerpark ved Risø 2. etape

 

10.000 

 

10.000

I alt

82.000

57.000

117.200

256.200

*Området ved DTU Risø Campus er lokalplanlagt, men i tilfælde af at der udarbejdes en ny lokalplan beholdes rammen for kontorerhverv på 25.000 m2 i rækkefølgeplanen.

Rækkefølgeplan for lokalplanlægning af produktionserhverv

Arealer til produktionserhverv kan lokalplanlægges efter vedtagelsen af kommuneplanen, dog med undtagelse af erhvervsarealerne ved Store Hede Øst. Store Hede Øst må først lokalplanlægges fra 2024. Arealet har en rummelighed svarende til 153.000 etagem2.