You are here

Kulturarv

Retningslinjerne skal sikre, at de karakteristiske kulturhistoriske sammenhænge og bygninger bevares.

Retningslinjer

§ 3.1 Inden for de udpegede kulturmiljøer kan der ske byomdannelse og fortætning, hvis det ud fra en konkret vurdering findes planlægningsmæssigt velbegrundet og foreneligt med de kulturhistoriske værdier, som ligger til grund for udpegningen. Byggeri og anlæg skal placeres og udformes under hensyn til bevaring, beskyttelse og forbedring af de kulturhistoriske værdier.

§ 3.2 Ved planlægning af byggeri og anlæg, der afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i nærområdet, skal det gennem visualiseringer godtgøres, at oplevelsen af Roskilde Domkirke som byens vartegn ikke forringes.

§ 3.3 Indsigtskiler til Roskilde Domkirke, som vist på kortbilag, skal friholdes for byggeri og anlæg der kan hæmme indsigten til kirken.