You are here

Byer og boliger

Politik og strategier

Byrådet ønsker, at Roskilde fortsat skal være et godt sted at bo. Der skal derfor kunne tilbydes velfungerende, oplevelsesrige og bæredygtige byområder, der kan danne gode rammer for hverdagslivet.

Roskildes unikke brand som en kommune med en stærk kulturel profil og uddannelses­institutioner på alle niveauer skal udnyttes og styrkes. Nøgleordene er kvalitet og kant. Målene er uddybet i kommunens vision, hvor omdrejningspunktet er innovation og nytænkning  En række større udviklingsprojekter er sat i gang for at sætte handling bag ordene. Der kan linkes til projekterne via siden Kommunen i udvikling.

Det gør Kommuneplan 2016

Efter nogle rolige år oplever Roskilde Kommunen nu en stigende befolkningstilvækst. Kommunens befolkningsprognose tegner et billede af, at befolkningstallet vil stige fra omkring 86.000 i 2016 til cirka 92.000 i 2020. I prognosen er der også taget højde for flygtninge, der bosætter sig i kommunen. På den baggrund er det vigtigt at kommuneplanen giver plads til det nødvendige boligbehov.

I kommuneplanen åbnes mulighed for byudvikling i forskellige typer af bysamfund, men rollefordelingen mellem byerne fastholdes. Udgangspunktet er et stærkt centrum og lokale fællesskaber. Se kort over kommunens byer og boligudbygningsmuligheder.

Det betyder, at nye boliger, arbejdspladser og service også fremover primært skal placeres i Roskilde og Trekroner. Et af kommuneplanens bærende principper er omdannelse og fortætning, der skal bidrage til at skabe intensive bymiljøer og mere liv i de eksisterende byområder. De kommende år er der særligt fokus på fortætning af Roskilde bymidte, hvor Sortebrødre Plads, Skoleslagteriet og Ny Østergade spiller fremtrædende roller. Ny Østergade fastholdes indtil videre som perspektivareal, men områdets udvikling vil blive præciseret i et fremtidigt tillæg til kommuneplanen.

 I Jyllinge muliggøres en større boligudbygning ved Broengen herunder på erhvervsareal, som ikke er udbygget. I Viby bliver udviklingen koncentreret omkring bymidten og Skousbo, hvorfor udvikling af det kommunalt ejede boligudbygningsområde Langdyssegård udskydes til senere. I Vindinge fastholdes udvikling af Vindinge Vest forud for boligudbygning andre steder.

Kommunens rækkefølgeplan er med til at sikre, at byområderne udvikles i fornuftig takt tilpasset infrastrukturen og det lokale udbud af daginstitutioner, skole-, idræts- og fritidstilbud. Rækkefølgeplanen er revideret for at rumme den øgede boligudbygning. Rækkefølgeplanen er nært knyttet til kommunens boligudbygningsplan, som revideres årligt.

Byernes bæredygtighed understøttes gennem krav om, at byområderne indrettes, så de fremmer cykel, gang og kollektiv trafik. De stationsnære arealer skal udnyttes intensivt, så flest muligt kan få gavn af tog og bus. Den sociale bæredygtighed understøttes gennem krav om, at boligområderne skal opdeles i mindre enheder, og at de enkelte områder så vidt muligt skal indeholde blandede boligtyper og fællesarealer med rum til fysisk udfoldelse og socialt samvær. Adgangen fra boligerne til natur og grønne områder bevares og styrkes herunder med udvikling af Roskildes Grønne Ring og grønne strøg fra Viby og Jyllinge til de omgivende landskaber.

Læs mere om udviklingsmulighederne for de enkelte byer og lokalområder under fanebladet Geografisk.