You are here

Boligudbygning

Retningslinjerne angiver, hvor der kan bygges nye boliger og rækkefølgen for udbygningen. Desuden stilles krav til udformningen af nye boligområder.

Retningslinjer

§ 1.1 Der kan lokalplanlægges for boliger inden for de udlagte boligområder og blandede bolig-og erhvervsområder, se kortet her.

§ 1.2 Ved lokalplanlægning skal følgende rækkefølge overholdes:


 

2016-2021
Antal boliger

2022-2027
Antal boliger


Boliger i alt

Roskilde Bymidte*

545

170

715

Musicon

470

280

750

Trekroner Nord**

60

 

60

I alt i byfingeren

1.075

450

1.525

Broengen, Jyllinge

110

80

190

Tofteengen, Ågerup/St. Valby

65

50

115

Vindinge Vest

125

20

145

Skousbo, Viby

160

60

220

Langdyssegård, Viby***

 

145

145

I alt uden for byfingeren

460

355

815

* Roskilde Bymidte omfatter fortætningsområderne Skoleslagteriet, Sortebrødre Plads, Gråbrødre Skole, Schmeltz Plads og Kildegården samt det fremtidige byudviklingsområde Ny Østergade
** Trekroner Nord/Slæggerupvej - udlæg afventer til det øvrige Trekroner er fuldt udbygget
*** Udbygning afventer til efter år 2025 svarende til udløb af Fingerplan 2013's planperiode

§ 1.3 Større boligudbygningsområder skal etapeopdeles, så udbygningen sker indefra og ud.

§ 1.4 Rummeligheden i boligområderne skal udnyttes bedst muligt under hensyn til, at adgangen til friarealer ikke forringes.

§ 1.5 Lokalplaner for boligområder skal sikre en blanding af forskellige boligtyper, herunder almene boliger samt fællesarealer, der indbyder til leg og ophold. Nye bebyggelser skal opføres i høj arkitektonisk kvalitet, og der skal fokuseres på særpræg og oplevelsesmuligheder. Der skal sikres stiadgang til vigtige daglige besøgsmål og bynære landskaber.

Landsbyer

§ 1.6 I landsbyerne vil der normalt kun blive givet tilladelse til at opføre nye boliger, hvis det sker som huludfyldning eller omdannelse af tidligere landbrugsbygninger, og det kan se under hensyn til de kulturhistoriske, landskabelige og naturmæssige træk. En lokalplan for nybyggeri skal fastlægge landsbyens endelige afgrænsning mod det åbne land.